RocFall

Lở đá

RocFall được dùng trong tính toán các mái dốc có rủi ro lở đá.

Tính toán rủi ro đá lở và thiết kế lưới chắn có thể dùng chương trình RocFall