Đất dắp hoặc gia tải có thể sử dụng Slide, RS2, RS3, hoặc Settle3D. Slide, RS2, and RS3 cũng có thể dùng để tính toán ổn định ...

Hầu như tất cả các phương pháp đào hầm ngầm hoặc hố sâu đều có thể dùng các chương trình của Rocscience...

Ổn định mái dốc

Các chương trình của Rocscience đã được sử dụng rộng rãi từ lâu trên thế giới dùng để tính toán trong các ứng dụng mỏ. Hầu như tất cả các chương trình đều có thể dùng trong tính toán mỏ....

Tường chắn

Thủy văn và nước ngầm

Hố móng sâu và mỏ lộ thiên

Đào hầm là một trong những úng dụng quan trọng nhất của các phần mềm của Rocscience từ thiết kế sơ bộ đến thiết kế chi tiết và thi công

Tính toán ổn định đập đất và bê tông có thể dùng các chương trình Slide, RS2, RS3. Slide sử dụng phương pháp cân bằng tới hạn...

Đập 

Lở đá

Tính toán lún cho các cộng tình dân dụng, giao thông và hầm mỏ đều có thể sử dụng Settle3D, RS2, or RS3...

Tính toán ổn dịnhh mái dốc là một tróng những nghiên cứu và phát triển chính của Rocscience. Các chương trình bao gồm tính toán ổn định mái dốc đấ và đá

Tính toán nước ngầm bằng phương pháp phần tử hữu hạn được tích hợp trực tiếp trong các chương trình Slide, RS2 và RS3. Tính toán dòng thấm trong đập bê tông cũng có thể tính toán sử dụng các chương trình này... 

Tính toán ổn dịnh cho tường chắn và các công cụ chống đỡ có thể sử dụng chương trình Slide, RS2 hoặc RS3. Hầu hết các phương pháp chống dỡ và loại tường chắn đều có thể mô phỏng ...

Khai thác mỏ

Kè và gia tải

Hầm ngầm

Tính toán lún

Tính toán rủi ro đá lở và thiết kế lưới chắn có thể dùng chương trình RocFall