Slope Stability

RocTopple dùng dể tính toán ổn định lật cho mái dốc

RocPlane

Dips là chương trình duy nhất hiện nay dùng dể xử lý số liệu thống kê và hiển thị đồ họa cho các số liệu địa chất

Unwedge là chương trinh gọn nhẹ và dễ sử dụng dùng để tính toán đào hầm trong đá 

Slope stability analysis software is a major focus of research and development at Rocscience. The programs encompass soil and rock slope stability, limit equilibrium and finite element analysis, and 2D and 3D modeling

Unwedge

RS2 (Phase2 9.0) là phần mềm phần tử hữu hạn 2 chiều  cực mạnh dùng cho các ứng dụng trong đất và đá. (RS2 = Rock and Soil 2-dimensional analysis program).

RocFall

RocFall được dùng trong tính toán các mái dốc có rủi ro lở đá.

RS3 là phần mềm phần tử hữu hạn 3 chiều  cực mạnh dùng cho các ứng dụng trong đất và đá. 

RocData là ứng dụng không thể thiếu  trong phân tích sức bền đất và đá. Chương trình  dùng để tính toán các thông số dể dùng trong các mô hình đất và đá từ số liệu thí nghiệm.

RocData

Dips

RocPlane dùng để tính toán ổn định trượt theo phương phẳng cho mái dốc

Slide

RS2

RS3

Swedge

RocTopple

Slide la chương trình tín toán ổn định mái dốc mạnh nhất hiện nay. Chương trình cũng hỗ trợ tính toán dòng thấm bằng phương pháp phần tử hữu hạn

Swdge là chương trình gọn nhẹ và dễ sử dụng để tính toán ổn dịnh nêm đá trên bề mặt