RocPlane

RocPlane dùng để tính toán ổn định trượt theo phương phẳng cho mái dốc.  RocPlane đặc biệt đễ sử dụng để tạo ra các mô hình mặt phẳng, hiển thị kết quả trong cả 2 chiều và 3 chiều. 

RocPlane cũng bao gồm các tính năng để phân tích kết quả, xuất các bản báo cáo bao gồm hình ảnh và biểu đồ, bảng tóm tặt số liệu và kết quả của mô hình. Các kết qua xuất ra từ RocPlane rất dễ dàng kèm với các báo cáo thiết kế kỹ thuật của các cộng ty tư vấn và thiết kế

từ 295USD