Quan trắc

Ứug xử chuyển vị của đất rất phức tạp do chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố bao gồm đàn hồi, đàn dẻo và từ biến. Hơn nữa, ứng suất gầy ra do tải trọng không chỉ theo nhiếu giá trị khác nhau mà còn theo nhiều hướng khác nhau. Những diều đấy khiến cho việc dự đoán chuyển vị của đất rất khó chính xác. Ngày nay, với sự hỗ trợ của các phương pháp mô phỏng tiên tiến như phần tử hữu hạn, những kỹ sư thiết kế địa kỹ thuật đã có thể dự đoán dựa vào những mô hình số. Dù vậy, trong nhiều trường hợp, kết quả mô phỏng cố thể có sai số đáng kể so với thực tế. Do đó, việc quan trắc hiện trường sẽ giúp cho việc kiểm chứng các tính toán cũng như hạn chế sự phá hoại cũa đất và các công trình kết cầu. Quan trắc địa kỹ thuật có thể dùng để kiểm soát trong quá trình thi công cũng như để kiểm chứng lại kết quả thiết kế để có thể giúp cho việc thiết kế các công trình tiếp theo được chính xác hơn đem lại hiệu quả cao hơn về kinh tế cũng nhu là an toàn hơn, 
VCTeck có năng lực thiết kế và thi công các loại quan trắc cũng như theo dõi và diễn giả các số liệu thu thập được. Từ đó sẽ đánh giá sự phá hủy và chuyển vị gây ra bởi quà trình thi công và sử dụng.