Unwedge

Unwedge là chương trình tình toán ổn định 3 chiều cho việc đào hầm trong đá có các vết đứt gẫy.Hệ số an toàn sẽ được tính toán cho các nêm và hề thống chống đỡ cần thiết như neo và vữa phun cũng có thể mô phỏng trong chương trình. Swedge rất dễ sử dụng để tạo ra mô hình, tính toán hệ số an toàn, hiển thị je61t quả bằng đồ họa và phân tích kết quả

Unwedge cũng sử dụng phương pháp tính mới dựa trên nghiên cứu của Goodman and Shi, có tinh đến ảnh hưởng của việc đào hầm lên ứng suất quanh hầm và ảnh hương của nó lên độ ổn định của hầm. 

từ 645USD