RocTopple được sử dụng để tính toán ổn định lật cho mái dốc đá dựa trên kết quả nghiên của của Goodman và Bray vào năm 1976.

Thông số đầu vào là khoáng cách vết nứt, góc dốc và độ bền đá, RocTopple sẽ tự d8o65ng tính toán và hiển thị kết qua đồ họa về khả năng phá hoại của từng khối cũng như là hệ số an toàn của cả mái dốc.


RocTopple cũng hỗ trợ tính toán xác suật rủi ro và đánh giá ảnh hương của thông số đầu vào lên mô hình.


RocTopple cũng hỗ trợ các kết cầu gia cố mái dốc như neo, ngoài ra, động đất, áp ;ực nước lỗ rỗng cũng được kể đến trong tính toán.

RocTopple cũng tích hợp luôn thiết kế theo tiêu chuẩn Eurocode 7, cho phép người dùng có thể nhập vào các hệ số khác nhau cho từng thành phần của mô hình.

RocTopple

từ 295USD