RocTopple

RocTopple dùng dể tính toán ổn định lật cho mái dốc

Slide la chương trình tín toán ổn định mái dốc mạnh nhất hiện nay. Chương trình cũng hỗ trợ tính toán dòng thấm bằng phương pháp phần tử hữu hạn

RocPlane

RocFall được dùng trong tính toán các mái dốc có rủi ro lở đá.

CPillar

RocSupport la chương trình dùng để tính toán chuyển vị cho việc dào hầm tròn hoặc gần tròn trong đá yếu và nghiên cứ ảnh hưởng cùa việc đào hầm với nhiều phương pháp chống đỡ

Unwedge

Examine

RocSupport

RS3 là phần mềm phần tử hữu hạn 3 chiều  cực mạnh dùng cho các ứng dụng trong đất và đá. 

RocFall

Swedge

RS2 (Phase2 9.0) là phần mềm phần tử hữu hạn 2 chiều  cực mạnh dùng cho các ứng dụng trong đất và đá. (RS2 = Rock and Soil 2-dimensional analysis program).

CPillar là phần mềm gọn nhẹ, dễ sử dụng dùng để tính toán ổn định cho cột chống đõ vòm mái cho mỏ

Unwedge là chương trinh gọn nhẹ và dễ sử dụng dùng để tính toán đào hầm trong đá 

Khai thác mỏ

Slide

Dips là chương trình duy nhất hiện nay dùng dể xử lý số liệu thống kê và hiển thị đồ họa cho các số liệu địa chất

Các chương trình của Rocscience đã được sử dụng rộng rãi từ lâu trên thế giới dùng để tính toán trong các ứng dụng mỏ. Hầu như tất cả các chương trình đều có thể dùng trong tính toán khai thác mỏ bao gồm mỏ lộ thiên và mỏ ngầm. 

RS2

Dips

RocData là ứng dụng không thể thiếu  trong phân tích sức bền đất và đá. Chương trình  dùng để tính toán các thông số dể dùng trong các mô hình đất và đá từ số liệu thí nghiệm.

3D

Examine3D là phần mềm 3 chiều tính toán đào hầm trong đá. Chương trình sử dụng phương pháp phần tử biên (Boundary Element Analysis) nên cho kết quả rất nhanh.

RS3

RocPlane dùng để tính toán ổn định trượt theo phương phẳng cho mái dốc

Swdge là chương trình gọn nhẹ và dễ sử dụng để tính toán ổn dịnh nêm đá trên bề mặt

RocData