từ 295USD

CPillar

CPillar là phần mềm gọn nhẹ, dễ sử dụng dùng để tính toán ổn định cho cột chống đõ vòm mái cho mỏ.

Một số tính năng mới của phiên bản 4.0 bao gồm:

  • Phân tích xác suất thống kê
  1. Phân tích theo mô hình Monte Carlo và Latin Hypercube
  2. Bao gồm các hàm phân phối thống kê đa dạng 
  • Mô hình vật liệu mới
  1. Generalized Hoek-Brown (GSI, mi, D)
  2. Generalized Hoek-Brown (mb, s, a)
  • Công thức thực nghiệm
  1. Empirical Design (Trevor Carter 2014)