Examine3D là phần mềm 3 chiều tính toán đào hầm trong đá. Chương trình sử dụng phương pháp phần tử biên (Boundary Element Analysis) nên cho kết quả rất nhanh. Mặc dù chương trình được phát triển chủ yếu để phân tích ứng suất trong đá, EXamine3D cũng được dùng như là một công cụ để hiển thị đồ họa cho nhiều công trình d6an dụng và mỏ 3 chiều ví dụ như là hiển thị dồ họa của vi động đất gây ra bởi khai thác mỏ (vận tóc truyền sóng địa chấn, độ lớn và vị trí của tâm chấn)

Chương trình Examine3D bao gồm 3 mô đun: "Model" được dùng để xây dựng mô hình số, "Compute" áp dụng phương pháp phần tử biện (Boundary Element Analysis) để tình toán chuyển vị và ứng suất cho mô hình được tạo ra từ modun "Model", "Interperter" vời khả năng hiển thị động các số liệu 3 chiều. Các mô dun đều có khả năng chạy độc lập

Examine3D

từ 895USD