Settle3D

Slide

RS3 là phần mềm phần tử hữu hạn 3 chiều  cực mạnh dùng cho các ứng dụng trong đất và đá. 

Slide la chương trình tín toán ổn định mái dốc mạnh nhất hiện nay. Chương trình cũng hỗ trợ tính toán dòng thấm bằng phương pháp phần tử hữu hạn

RS2 (Phase2 9.0) là phần mềm phần tử hữu hạn 2 chiều  cực mạnh dùng cho các ứng dụng trong đất và đá. (RS2 = Rock and Soil 2-dimensional analysis program).

Settle3D là chương trình tính toán nén lún 3 chiểu. Chương trình sử dụng phương pháp giải tích nên rất nhanh.

Kè và gia tải

Kè hoặc gia tải có thể sử dụng Slide, RS2, RS3, hoặc Settle3D. Slide, RS2, and RS3 cũng có thể dùng để tính toán ổn định cho kè và dòng thấm. Ngoài ra, Settle3D, RS2 và RS3 còn có thể dùng để tính toán lún cố kết theo thời gian cho kè. 

RS3

RS2