Settle3D

từ 645USD

Settle3D là chương trình tính toán nén lún 3 chiều bao gồm cố kết 1 chiều và phân bố ứng suất 3 chiều. Chương trình kết hợp ưu điểm của tính tóan cố kết 1 chiều vởi sự hiển thị kết quả 3 chiều.

Các cấu tạo địa chất và gia tải phức tạp có thể xây dựng nhanh chóng bằng chương trình Settle 3D. Chương trình cũng hỗ trợ thi công theo từng giai đoạn. Kết quả tính toán nén lún có thể kể đến nén lún thứ cấp (từ biến). Nhiều loại vật liệu tuyến tính và phi tuyến cũng được hỗ trợ trong chương trình. Thoát nước theo phương ngnag và dọc cũng có thể kể đến trong chương trình.modeled. 


Chương trình cũng có thể dùng để tính toán nén lún cho móng cọc bằng cách tính toán chiêu sâu và diện tích đặt tải tương ứng.  Đặc biệt, chương trình hỗ trợ thiết kế gia tải bằng cách xác dịnh độ lớn của gia tải hoặc thời gian để đạt được độ lún yếu cầu.


Kết quả  đệ lún, ứng suất và áp lực nước lỗ rỗng sẽ được hiển thị bằng các đường đồng mức, theo phương ngang hay dọc. Biến dạng của đất có thể hiển thị 3 chiều. Người dùng có thể tương tác với chương trình để điều chỉnh đồ họa dễ dàng. Kết quả sẽ được xuật ra Excel với chỉ một cái nhấn chuôt