Slide

RS3

RS3 là phần mềm phần tử hữu hạn 3 chiều  cực mạnh dùng cho các ứng dụng trong đất và đá. 

Tính toán nước ngầm bằng phương pháp phần tử hữu hạn được tích hợp trực tiếp trong các chương trình Slide, RS2 và RS3. Tính toán dòng thấm trong đập bê tông cũng có thể tính toán sử dụng các chương trình này. Áp lực nước lỗ rỗng sẽ được tự động tính đến trong tính toán ổn định

Slide la chương trình tín toán ổn định mái dốc mạnh nhất hiện nay. Chương trình cũng hỗ trợ tính toán dòng thấm bằng phương pháp phần tử hữu hạn

RS2 (Phase2 9.0) là phần mềm phần tử hữu hạn 2 chiều  cực mạnh dùng cho các ứng dụng trong đất và đá. (RS2 = Rock and Soil 2-dimensional analysis program).

RS2

Groundwater/Seepage/Hydrology