RS3

RS2

Tính toán ổn dịnh cho tường chắn và các công cụ chống đỡ có thể sử dụng chương trình Slide, RS2 hoặc RS3. Hầu hết các phương pháp chống dỡ và loại tường chắn đều có thể mô phỏng. Trong khi Slide sử dụng phương pháp cân bằng tới hạn thì RS2 và RS3 sử dụng phương pháp phần tử hữu hạn để tính toán ổn định và chuyển vị.

RS2 (Phase2 9.0) là phần mềm phần tử hữu hạn 2 chiều  cực mạnh dùng cho các ứng dụng trong đất và đá. (RS2 = Rock and Soil 2-dimensional analysis program).

RS3 là phần mềm phần tử hữu hạn 3 chiều  cực mạnh dùng cho các ứng dụng trong đất và đá. 

Retaining Walls

Slide la chương trình tín toán ổn định mái dốc mạnh nhất hiện nay. Chương trình cũng hỗ trợ tính toán dòng thấm bằng phương pháp phần tử hữu hạn

Slide