Slide

Tính toán ổn định đập đất và bê tông có thể dùng các chương trình Slide, RS2, RS3. Nếu Slide sử dụng phương pháp cân bằng tới hạn thì RS2 và RS3 lại sử dụng phương pháp phần tử hữu hạn để tính toán ổn định mái và phân bố ứng suất cũng như chuyễn vị trong đập. Cả 3 phần mềm đều có khá năng tính toán dòng thấm trong đập bằng phương pháp phần tử hữu hạn.

Đập

RS3 là phần mềm phần tử hữu hạn 3 chiều  cực mạnh dùng cho các ứng dụng trong đất và đá. 

RS3

RS2

RS2 (Phase2 9.0) là phần mềm phần tử hữu hạn 2 chiều  cực mạnh dùng cho các ứng dụng trong đất và đá. (RS2 = Rock and Soil 2-dimensional analysis program).

Slide la chương trình tín toán ổn định mái dốc mạnh nhất hiện nay. Chương trình cũng hỗ trợ tính toán dòng thấm bằng phương pháp phần tử hữu hạn