Tính toán lún

RS2 (Phase2 9.0) là phần mềm phần tử hữu hạn 2 chiều  cực mạnh dùng cho các ứng dụng trong đất và đá. (RS2 = Rock and Soil 2-dimensional analysis program).

Settle3D là chương trình tính toán nén lún 3 chiểu. Chương trình sử dụng phương pháp giải tích nên rất nhanh.

RS3 là phần mềm phần tử hữu hạn 3 chiều  cực mạnh dùng cho các ứng dụng trong đất và đá. 

RS2

RS3

Settle3D

Tính toán lún cho các cộng tình dân dụng, giao thông và hầm mỏ đều có thể sử dụng Settle3D, RS2, or RS3. Settle3D được dùng để tính toán lún cố kết theo thởi gian. RS2 và RS3 có thể dùng để tính toán chuyển vị bề mặt và sức chịu tải bằng phương pháp phần tử hữ hạn