3D

RS3

CPillar là phần mềm gọn nhẹ, dễ sử dụng dùng để tính toán ổn định cho cột chống đõ vòm mái cho mỏ

RocSupport la chương trình dùng để tính toán chuyển vị cho việc dào hầm tròn hoặc gần tròn trong đá yếu và nghiên cứ ảnh hưởng cùa việc đào hầm với nhiều phương pháp chống đỡ

Dips

Examine3D là phần mềm 3 chiều tính toán đào hầm trong đá. Chương trình sử dụng phương pháp phần tử biên (Boundary Element Analysis) nên cho kết quả rất nhanh.

Swedge

RocData là ứng dụng không thể thiếu  trong phân tích sức bền đất và đá. Chương trình  dùng để tính toán các thông số dể dùng trong các mô hình đất và đá từ số liệu thí nghiệm.

CPillar

Swdge là chương trình gọn nhẹ và dễ sử dụng để tính toán ổn dịnh nêm đá trên bề mặt

RocData

Hầm ngầm

RS2

Unwedge

Unwedge là chương trinh gọn nhẹ và dễ sử dụng dùng để tính toán đào hầm trong đá 

Dips là chương trình duy nhất hiện nay dùng dể xử lý số liệu thống kê và hiển thị đồ họa cho các số liệu địa chất

RS3 là phần mềm phần tử hữu hạn 3 chiều  cực mạnh dùng cho các ứng dụng trong đất và đá. 

Examine

RS2 (Phase2 9.0) là phần mềm phần tử hữu hạn 2 chiều  cực mạnh dùng cho các ứng dụng trong đất và đá. (RS2 = Rock and Soil 2-dimensional analysis program).

RocSupport

Hầm ngầm là một trong những úng dụng quan trọng nhất của các phần mềm của Rocscience từ thiết kế sơ bộ đến thiết kế chi tiết và thi công. Hầu như tất cả các phương pháp thi công ngầm đều có thể phấn tích bằng các phần mềm của Rocscience bao gồm: hầm trong đất yếu, hầm trong đá có các vết đứt gãy, hầm nông và hầm sâu